Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van de website www.allintuinen.nl zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Deze website is eigendom van All in Tuinen BV te Kraggenburg. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze website stemt de bezoeker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

De informatie op deze website wordt door All in Tuinen BV met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. All in Tuinen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerwijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door All in Tuinen BV worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goede trouw geselecteerd voor de doelgroep van All in Tuinen BV. All in Tuinen BV geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

All in Tuinen BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij All in Tuinen BV en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All in Tuinen BV.

Privacy verklaring

All in Tuinen BV eerbiedigt de privacy van de bezoekers van de website en behandelt de persoonlijke gegevens die de bezoeker van de website rechtstreeks of via e-mail aan All in Tuinen BV verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de Privacy verklaring van All in Tuinen BV. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de bezoeker de toepasselijkheid en inhoud van deze privacy verklaring.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

All in Tuinen BV heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Vanaf het moment dat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de website zijn gepubliceerd zijn die gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van deze website en de inhoud daarvan en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van All in Tuinen BV.

Versie januari 2011

Privacyverklaring

Privacyverklaring van All in Tuinen BV te Kraggenburg. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe All in Tuinen BV omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via deze website.

De persoonsgegevens die door de bezoeker via deze website worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden:

  1. het beantwoorden van gestelde vragen, het voeren van correspondentie en het informeren over de producten en diensten van All in Tuinen BV.
  2. het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met All in Tuinen BV.
  3. het informeren over producten en diensten van derden op basis van door bezoeker gegeven toestemming en opgegeven persoonlijke voorkeuren en behoeften.
  4. om All in Tuinen BV een beter beeld te doen krijgen van de bezoekers van de website en haar klanten ten einde haar dienstverlening en de website verder te ontwikkelen en te verbeteren en aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoekers en de klanten van de website.
  5. verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
  6. het samenstellen van gebruiksstatistieken en het beveiligen van de website.

De bezoeker die geen prijs stelt op de door All in Tuinen BV of door derden toegezonden informatie kan dit aangeven en daartoe contact opnemen met All in Tuinen BV via info@allintuinen.nl.
Gebruik van cookies
All in Tuinen BV maakt op deze website gebruik van zogenaamde “cookies” die door de browser worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Cookies worden gebruikt om de identiteit van de bezoeker te kunnen vaststellen en om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. Voorts worden de cookies gebruikt om de doeltreffendheid van de website te onderzoeken.
Indien de bezoeker dit niet wenst kan het gebruik van cookies worden voorkomen door de browserinstelling op de computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verminderd, dan wel dat de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Overdracht onderneming

In de toekomst kan het voorkomen dat All in Tuinen BV één of meer onderdelen van de activiteiten van zijn onderneming overdraagt aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de bezoekers van de website, voor zover betrekking hebbend op de overgedragen activiteiten, worden overgedragen.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat de gegevens van de bezoekers van de website worden doorgegeven (naar servers van) aan All in Tuinen BV gelieerde of aan door All in Tuinen BV voor de operationele activiteiten ingeschakelde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. All in Tuinen BV zal echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat de gegevens van de bezoeker zo goed mogelijk worden beschermd. De bezoeker geeft met de acceptatie van deze privacyverklaring op voorhand nadrukkelijk toestemming voor deze verwerkingen door derden buiten de EU.

Inzage en wijziging van gegevens

De bezoeker die wil weten welke gegevens All in Tuinen BV over hem/haar heeft vastgelegd of die verwerkte gegevens over hem/haar wil wijzigen kan daartoe contact opnemen met All in Tuinen BV via info@allintuinen.nl.

Jonger dan 16 jaar

Bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar moeten toestemming van ouders of voogd hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Door acceptatie van deze privacyverklaring garandeert de bezoeker dat hij/zij 16 jaar of ouder is, dan wel toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd voor de aangegeven verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door All in Tuinen BV. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

Vragen en contact

Bezoekers van de website die vragen hebben over deze privacyverklaring of anderszins contact met All in Tuinen BV willen leggen kunnen een e-mail sturen naar info@allintuinen.nl.

Versie januari 2014